Ang KOMFIL ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisasyong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino na kani-kanilang mga komunidad sa particular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng ibat-ibang tradisyunal at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa ibat-ibang antas at larangan.
Ang KOMFIL ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisasyong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino na kani-kanilang mga komunidad sa particular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng ibat-ibang tradisyunal at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa ibat-ibang antas at larangan.
Ethics deals with principles of ethical behavior in modern society at the level of the person, society and in interaction with the environment and other shared resources.

Morality pertains to the standards of right and wrong that an individual originally picks up from the community. The course discusses the context and principles of ethical behavior in a modern society at the level of individual, society and in interaction with the environment and other shared resources. The course also teaches students to make moral decisions by using dominant moral frameworks and by applying a seven-step moral reasoning model to analyze and solve moral dilemmas.

The course is organized according to the three (3) main elements of the moral experience: (a) agent, including context – cultural context – cultural, communal and environmental; (b) the act, and (c) reason or framework (for the act).