Ang KOMFIL ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekswalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrong kasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang tradisyunal at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan.
Ang KOMFIL ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekswalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrong kasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang tradisyunal at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan.