Art Appreciation is a three-unit course that develops student’s ability to appreciate, analyze, and critique works of art. Through interdisciplinary and multimodal approaches, this course equips students with a broad knowledge of the practical, historical, philosophical, and social relevance of the arts to hone students’ ability to articulate their understanding of the arts. The course also develops students’ competency in researching and curating art as well as conceptualizing, mounting, and evaluating art productions. The course also aims to develop students’ genuine appreciation for Philippine arts by providing them opportunities to explore the diversity and richness and their rootedness in Filipino culture.
The course compares and contrasts procedural/ functional approach to object-oriented programming approach. This also covers designing, coding, testing and debugging programs using OOP concepts like abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism.
This course provides an overview of the Computing Industry including Research and Applications in different fields, an Appreciation of Computing in different fields such as Biology, Sociology, environment and Gaming; an understanding of ACM Requirement; and Appreciation of the history of computing; and Knowledge of the key Components of Computer Systems, (Organization and Architecture), Malware, Computer Security, Internet and Internet protocols, HTML 4/5 and CSS.
Sinusuri ng kurso ang kasaysayan ng Pilipinas mula sa iba’t ibang perspektiba sa pamamagitan ng pilìng primaryang batis na nagmula sa iba’t ibang disiplina at iba’t ibang genre. Binibigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na masuri ang karanasan ng may-akda at mga pangunahing argumento, mapaghambing ang iba’t-ibang pananaw, matukoy kung may pagkiling, at masuri ang mga ebidensiyang inilatag sa dokumento. Tatalakayin sa mga diskusyon ang mga tradisyonal na paksa sa kasaysayan at iba pang temang interdisiplinaryo na magpapalalim at magpapalawak sa kanilang pag-unawa sa kasaysayang pampolitika, pang-ekonomiya, pangkultura, panlipunan, pang-agham, at panrelihiyon ng Pilipinas. Binibigyan ng priyoridad ang pangunahing materyales na makatutulong sa mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pagsusuri at komunikasyon. Sa pagtatapos, inaasahang mapaunlad ang kamalayang pangkasaysayan at mapanuri ng mga mag-aaral upang sila ay maging mahusay, madaling maintindihan, magkaroon ng malawak na pag-iisip, at maging matapat at responsableng mamamayan.

Kasama sa kursong ito ang mahahalagang paksa sa Saligang-Batas ng Pilipinas, repormang panlupa, at sistema ng buwis.

Art Appreciation is a three-unit course that develops student’s ability to appreciate, analyze, and critique works of art. Through interdisciplinary and multimodal approaches, this course equips students with a broad knowledge of the practical, historical, philosophical, and social relevance of the arts in order to hone students’ ability to articulate their understanding of the arts. The course also develops students’ competency in researching and curating art as well as conceptualizing, mounting, and evaluating art productions. The course also aims to develop students’ genuine appreciation for Philippine arts by providing them opportunities to explore the diversity and richness and their rootedness in Filipino culture.
IT2A System Integration and Architecture I LECTURE AND LABORATORY
IT4G System Integration and Architecture I LABORATORY
This course helps the future educators hurdle the Licensure Examination for Teachers (LET). This will facilitate recall of the important concepts in the different subjects/areas taken in their respective undergraduate program.
Test course summary - course description
Professional Ethics
The course analyzes, designs, tests, maintains, and/or documents a software system as applied to a real-world problem as part of a team in an actual company environment.